پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

مجموعه پذیرایی لاله اراک

مجموعه پذیرایی لاله اراک

طراحی و اجرای سقف و دکوراسیون مجموعه پذیرایی لاله اراک 82 -1381