پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

طراحی و تولید کیوسک کامپوزیتی

طراحی و تولید کیوسک کامپوزیتی

طراحی و تولید اولین کیوسک کامپوزیتی مدل نگهبانی به سفارش شهرداری تهران 74- 1369