پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

پیاده راه میدان امام حسین (ع)

پیاده راه میدان امام حسین (ع)

مدلسازی ، قالبسازی و تولید ستون نور ، پروژه پیاده راه میدان امام حسین (ع) 1391