پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

مجموعه پتروشیمی کاویان

مجموعه پتروشیمی کاویان

طراحی و اجرای قطعات نمای مجموعه پتروشیمی کاویان ، عسلویه 91-1389