پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

طراحی و اجرای رصد خانه پیش ساخته

طراحی و اجرای رصد خانه پیش ساخته

طراحی و اجرای رصد خانه پیش ساخته ، دانشگاه آزاد تفت 1385